Mechelseplein is nu Schermersberg!

🔸De Antwerpse Sint-Michielsgilde wil het Mechelseplein terug omdopen tot Schermersberg! Zondagnamiddag startte hun strijd op het zogenaamde Mechelseplein… De straatnaambordjes werden alvast vervangen vandaag, en op enkele horecazaken prijkt het nieuwe adres op de ruit, Schermersberg!

Een ludieke actie weliswaar, maar het zou dus best mogelijk zijn om dit officieel aan te passen. We hopen alvast dat de bordjes tot na volgend weekend blijven hangen!

Sint – Michielsgilde Antwerpen licht de actie toe: ‘Het is eigenlijk bijzonder, dat wij Antwerpenaren het plein tussen Maarschalk Gerardstraat en de Lange Gasthuisstraat steeds maar het Mechelseplein blijven noemen. Terwijl het effecfieve mechelseplein zich beperkt tot het stukje voor de Sint Joris kerk. Het plein heeft dus eigenlijk geen naam! En dat willen wij graag verandert zien. Deze plek was gedurende eeuwen de oefenplek van de schermersgilde van de stad. Een organisatie die zich met hellebaard, zwaard en rapier steeds heeft ingezet voor de veiligheid van de stad. Het zou een gepast eerbetoon zijn aan deze strijders om dit plein om te dopen naar zijn historische naam Schermersberg. Zodat dit voor iedereen een herinnering mag zijn aan deze bijzondere plek in de Antwerpse geschiedenis’.

Het Mechelseplein staat nu bekend voor zijn gezellige cafeetjes en als een plek met een hoog cultureel gehalte. Tot voor lange tijd heette een deel van het plein “De Schermersberg”, die aansloot bij de Schermersstraat die er nog steeds is. Het was het oefenterrein van de Antwerpse Sint Michielsgilde, één van de gewapende gilde van onze stad.

Dit jaar trekt de Sint Michielsgilde terug naar het gildehuis in de Schermersstraat. Daarom organiseren ze volgend weekend (6 april) een tentoonstelling in teken van de schermersgilde.

Wat waren precies die gilden? Hoe waren ze georganiseerd? Wat was hun functie binnen de stad? Verder laten we je kennismaken met de krijgskunst die deze gilde beoefende (en nu opnieuw beoefent). Onze gidsen vertellen je graag meer over de verschillende wapens (zwaard, rapier, hellebaard) en de ontwikkeling van de krijgskunst in onze stad.

Wil je graag die dag meer ontdekken over dit vergeten stukje geschiedenis van onze stad? Schrijf je dan in voor één van de rondleidingen. Deze zullen aanvangen om 15.00u, 16.00u 17.00u en 18.00u.

Expo: De schermersberg kadert in een groter evenement dat op 6 april door de Antwerpse schermersgilde wordt georganiseerd.

Voor meer informatie omtrent deze dag bezoek

http://www.facebook.com/events/572674389868948/

Foto 🅰️ntwerpen Lokaal |©️Thomas H.

Antwerpen herdenkt de Tweede Wereldoorlog

🔸Stad Antwerpen stelt Masterplan herdenking Tweede Wereldoorlog voor. Het Antwerpse stadsbestuur keurde vandaag het Masterplan voor de herdenking van de Tweede Wereldoorlog goed. In september 2019 is het 75 jaar geleden dat Antwerpen bevrijd werd tijdens de Tweede Wereldoorlog. De stad Antwerpen wenst daarom de herinnering aan deze oorlog levendig te houden, te versterken en door te geven aan de toekomstige generaties. Het Masterplan omvat verschillende deelprojecten zoals een project rond de ruimtelijke markeringen (monumenten, gedenktekens en plekken verbonden met de Tweede Wereldoorlog), nieuwe digitale wandelroutes, een educatief luik, een tijdelijke tentoonstelling in het FelixArchief, de Bevrijdingsdagen, een permanente tentoonstelling in het MAS, en de realisatie van een namenmonument. Voor het ganse Masterplan wordt er gewerkt aan een overkoepelende website, die Antwerpenaren meer informatie zal geven over de gebeurtenissen in de stad tijdens de Tweede Wereldoorlog en de activiteiten die gepland zijn in het kader van de herdenking. Daarnaast worden er in de stad acties georganiseerd over de vervolging en deportatie van Joodse stadsgenoten, de V-bommen, met onder meer de gebeurtenissen in cinema Rex, en het dagelijkse leven in die periode.

🔸In de aanloop naar het bijzondere herdenkingsjaar 75 jaar na de Bevrijding, besliste het college in juni 2017 tot het oprichten van een wetenschappelijke adviesraad, die het stadsbestuur adviseerde over een totaalvisie op de herdenking van de Tweede Wereldoorlog in Antwerpen. Halverwege 2018 legde het college op basis van de aanbevelingen van die adviesraad de grote lijnen voor het Masterplan vast. Vandaag is het uitgewerkte Masterplan goedgekeurd.

Het plan wil een vernieuwde herdenkingscultuur over de Tweede Wereldoorlog in de stad ontwikkelen, activeren en verankeren. Alle generaties moeten daarbij betrokken worden. Het doel is om de herinnering aan alle slachtoffers levend te houden en de democratische grondwaarden van onze samenleving te benadrukken.

Er vinden herdenkingsactiviteiten plaats in de aanloop naar de Bevrijdingsdagen in september 2019 en erna. Ook resulteert het herdenkingsbeleid in een aantal grote projecten met een permanent karakter. De Bevrijdingsdagen zelf zullen dit jaar een uitgebreider programma hebben; meer info daarover volgt nog in een later bericht.

Ruimtelijke markeringen en nieuwe online-wandelroutes

🔸De herdenkingsmonumenten en gedenktekens ter nagedachtenis van de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog zijn momenteel ruim verspreid over de stad Antwerpen. De stad wil haar oorlogslittekens zichtbaarder maken. Daarom worden de bestaande herdenkingsmonumenten, gedenktekens,… fysiek geduid in het openbaar domein, met een duidelijke link naar de Tweede Wereldoorlog. Bovendien zullen ze op termijn allemaal op een onlinekaart terug te vinden zijn.

Ook een aantal belangrijke sites die nu nog niet voldoende gemarkeerd zijn, zullen een tijdelijke aanduiding krijgen, om de littekens van de Tweede Wereldoorlog in de stad duidelijk herkenbaar te maken. Er zal een weloverwogen keuze gebeuren van historische locaties, met aandacht voor alle slachtoffers. Momenteel staan de bunkers in het Stadspark en de locatie waar cinema Rex door een V-bom werd getroffen al op de planning.

Bovendien worden er 5 nieuwe online-wandelroutes georganiseerd in de stad. Deze zullen via getuigenissen, video, foto’s, teksten en geluid de verhalen van toen brengen. De 5 wandelingen hebben als thema’s:

• De Joodse gemeenschap en de Holocaust (razzia’s, onderduikadressen,…)

• Bombardementen (o.a. de V-bommen)

• Het dagelijkse (over)leven

• De weerstand en de bevrijding van Antwerpen

• De werking van stad en haven en het strategische belang van de haven

De eerste twee worden nog in 2019 ontwikkeld, de volgende twee in 2020 en de laatste in 2021.

Struikelstenen

🔸Struikelstenen (stolpersteine) zijn gedenktekens op het voetpad voor de vroegere woonhuizen van mensen die werden verdreven, gedeporteerd, vermoord of tot zelfdoding werden gedreven. De stad Antwerpen keurde in juli 2018 het afwegingskader daarvoor goed. Privépersonen mogen mits aanvraag een steen plaatsen op hun eigen kosten. Ze moeten wel voldoen aan een aantal voorwaarden en een goedkeuring van de stad krijgen.

Sindsdien werden in de stad al struikelstenen voor meer dan 30 slachtoffers geplaatst. Bijkomend werden er meer dan 10 aanvragen al goedgekeurd, en een aantal zijn momenteel nog in behandeling.

📍Al deze stenen zullen op een onlinekaart zichtbaar worden gemaakt 📍

Tijdelijke museale opstelling en educatief luik

🔸Tijdelijke tentoonstelling

De geallieerde troepen bevrijdden Antwerpen op 4 september 1944. Maar de stad ging daarna nog maandenlang door een loodzware periode, omdat ze bestookt werd met Duitse V1 en V2-bommen. Pas eind maart 1945 viel de laatste V-bom.

Het Vredescentrum en de stad willen exact 75 jaar later dit kantelmoment in de verf zetten. Een tijdelijke tentoonstelling zal die periode de nodige duiding en context geven. Deze expositie komt in het FelixArchief. Ze zal lopen van 6 september 2019 tot en met mei 2020.

🔸Educatief luik

Het educatieve luik van het Masterplan wil een duurzame herinneringseducatie voor alle onderwijsnetten implementeren, door:

• Een gratis toegang voor scholen voor de expo in het FelixArchief, zodat de drempel laag wordt gehouden en de verdieping rond het onderwerp zo goed mogelijk kan gebeuren.

• Aansluitend op de tijdelijke tentoonstelling wordt een extra educatief traject uitgewerkt voor jongeren van 10 tot 18 jaar.

• Bij de start van het schooljaar 2019 – 2020 komen nieuwe basispakketten ter beschikking voor de scholen. Die starten met een introductieles over de geschiedenis van WOII in Antwerpen, om te eindigen met een les rond herdenken en herinneren.

Permanente museumopstelling

Er zal een kwaliteitsvolle tentoonstelling komen op een van de verdiepingen van het MAS, met als voorziene openingsdatum het voorjaar van 2023. Ze komt tegemoet aan de noodzaak voor een bredere omkadering over de Tweede Wereldoorlog in Antwerpen. De expo zal naast een historisch perspectief op WOII in Antwerpen ook een waardengedreven toekomstvisie bieden. Ze wil de bezoekers bijbrengen wat de hedendaagse relevantie van het blijvend herdenken is.

Monument

🔸Er wordt op termijn een geïntegreerd namenmonument gebouwd op een centrale plaats (tussen loodswezen en Mas), ter herdenking van alle slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog in Antwerpen. Dat namenmonument zal een getuigenis vormen van de zware menselijke tol die de Antwerpse bevolking betaalde en een herinnering aan het brutale geweld tijdens die periode. Het zal het belang van de democratische grondwaarden van onze samenleving illustreren.

Slachtoffergroepen

Het monument zal de namen van alle slachtoffers bevatten, ingedeeld volgens de verschillende slachtoffergroepen. Het geheel zal in één oogopslag de indrukwekkende aantallen zichtbaar maken:

• slachtoffers van de Holocaust;

• burgerlijke slachtoffers van nazigeweld (verplicht tewerkgestelden, verzetsstrijders, politiek gevangenen);

• burgerlijke slachtoffers van militair geweld (o.m. V-bommen);

• militaire slachtoffers.

De stad is nu al bezig met het nodige historische en bronnenonderzoek om namen van slachtoffers op te lijsten. De ambitie is om die lijst zo volledig mogelijk te hebben tegen de inhuldiging van het fysieke namenmonument.

Digitaal namenmonument

🔸In het kader van het overkoepelende herdenkingsbeleid zal een eerste lijst van namen al in 2019 ontsloten worden, via een digitaal namenmonument. Daarbij worden slachtoffers online met hun naam en aanvullende informatie vermeld. De lijst zal interactief en doorzoekbaar zijn. Het doel is om nabestaanden een plek te geven waarop ze de herinnering aan hun dierbaren levend kunnen houden, en aanvullende informatie over hen kunnen toevoegen.

Fysiek monument

🔸Het referentiekader voor het namenmonument zal internationaal zijn. Het fysieke monument zal gerealiseerd worden via een wedstrijdformule, en een afgewogen keuze van het ontwerpteam. Het monument wordt opgericht in de buurt van het Loodswezen aan de Tavernierkaai. De timing is nog afhankelijk van een aantal factoren, maar voor de eerstesteenlegging wordt gemikt op de zomer van 2023, voor de oplevering op de zomer van 2024.

Website

🔸Een uitgebreide website zal het herdenkingsproject ondersteunen. Daarop zal de kerngedachte ‘Altijd vrij. Nooit vanzelfsprekend’ prominent aanwezig zijn. De stad wil daarmee een bewustzijn creëren over vrijheid en het belang daarvan, aan de hand van de gebeurtenissen in Antwerpen tijdens WOII.

Op http://www.antwerpenherdenkt.be zal iedereen terechtkunnen voor alle informatie over het project. Een eerste versie staat online vanaf 29 maart. Die bevat basisinformatie zoals een tijdlijn, een aantal wandelingen en andere activiteiten, en info over de tijdelijke tentoonstelling. Eind april wordt de site aangevuld met 6 thema’s die de geschiedenis van Antwerpen tijdens WOII vertellen, niet alleen met feiten, maar ook met persoonlijke verhalen en getuigenissen. Gedurende het project wordt de website verder uitgebouwd. Ook het digitaal monument zal vanaf half 2019 via deze weg ontsloten worden.

Hier al een greep uit het programma van het bevrijdingsweekend.

🔸Programma 7 september

📌 Opening Expo Vreugde & Verdriet – Antwerpen bevrijd (1944-1945)

Op 4 september 1944 wordt Antwerpen bevrijd. Meer dan 4 jaren van bezetting zijn eindelijk voorbij. De eerste vreugdevolle bevrijdingsdag vloeit over in 9 lange bevrijdingsmaanden. De dansende menigte verstomt. Angst voor bommen en vernieling. Honger door voedseltekort. En bezorgdheid, over het lot van geliefden ergens ver weg, komen in de plaats. Vreugde en verdriet liggen nooit ver uit elkaar in een stad op weg naar haar definitieve vrijheid. Ontdek het in de gelijknamige expo in het Felixarchief.

📌 Bevrijdingsparade

Een colonne van ongeveer 100 militaire en civiele voertuigen trekt vanuit het zuiden de stad in. Zowel historische als hedendaagse exemplaren rijden mee. Ter hoogte van het Stadspark vervoegen marching bands en re-enactment acteurs de unieke parade. Ook omstaanders mogen zich aansluiten. De parade trekt door de stad richting Scheldekaaien.

📌 Bevrijdingsdorp

In het Bevrijdingsdorp aan de Schelde wordt de sfeer van de Bevrijdingsdagen in scène gezet. In het re-enactmentkamp brengen acteurs met aangepaste kledij, kapsels en attributen je terug naar de tijd van toen. Een beleefparcours dompelt je onder in oorlogstijd. Of leef je uit tijdens optredens en DJ-sets, en geniet van gerechten van weleer.

Wil je graag meer weten over de werking van het Belgische leger anno 2019? Bezoek dan het defensiedorp. Jongeren kunnen er zelfs testen of een carrière bij het leger iets voor hen is.

📌 Parade van historische schepen en vliegtuigen

Op en boven de Schelde is er plek voor spektakel. Historische vliegtuigen doorkruisen de lucht boven de Schelde. Op het water vaart er een parade van historische en hedendaagse schepen voorbij.

📌 Audiovisueel spektakel

’s Avonds is de Grote Markt the place to be. Hier wordt 3 keer een groots audiovisueel spektakel afgespeeld over de gebeurtenissen van de Twee Wereldoorlog in Antwerpen.

📌 Bal van de Bevrijding

Bevrijding, dat betekent feest. Herbeleef de vreugde en euforie van weleer tijdens het Bal van de Bevrijding op de Groenplaats. Leer de eerste stappen van de Lindy Hop of stap binnen in het make-up & beautysalon voor een metamorfose.

🔸Programma 8 september

📌Herdenkingsplechtigheid

Zondag staan herdenken en herinneren centraal. In het Stadspark vindt de traditionele herdenkingsplechtigheid plaats.

📌 Bevrijdingsdorp

Het Bevrijdingsdorp is open van 10.30 uur tot 17.30 uur.

Expo Vreugde & Verdriet

Ook op zondag kan je de expo bezoeken van 10 tot 17 uur. Meer info

📌 Bezoek de schepen en de vliegtuigen

Aan de Scheldekaaien en het MAS bezoek je de historische en hedendaagse schepen. Wie graag de historische vliegtuigen van dichtbij bewondert, is welkom bij Antwerp Airport en het Museum Stampe & Vertongen.

📌 Zwaai de parade uit

Om 17.30 uur vertrekt de Bevrijdingsparade opnieuw aan het Steenplein via de Scheldekaaien naar het noorden. Zwaai ze mee uit.

http://www.antwerpenherdenkt.be

Foto 🅰️ntwerpen Lokaal |©️Thomas H.

NIEUW SEIZOEN HELDEN VAN HIER: DOOR HET VUUR TOONT REDDINGSACTIE NA INGESTORTE STELLING

🔸Het zijn beelden die niemand onberoerd laten: het moment waarop een stelling van vijf verdiepingen nabij Antwerpen Centraal het in oktober vorig jaar begaf. Met dat beeld opent het nieuwe seizoen van Helden van Hier: Door het Vuur, vorig jaar goed voor 568.000 kijkers. Vanaf woensdag 3 april geven de brandweermannen en –vrouwen uit de Zone Antwerpen opnieuw een inkijk in hun reddingsacties en het reilen en zeilen op de kazerne.

🔸Brandweer Zone Antwerpen: het is misschien wel de gevaarlijkste zone van ons land, met haar wereldhaven, dichtbevolkte binnenstad en groot aantal risicobedrijven. Zevenhonderd pompiers, onderofficieren en officieren werken er dag en nacht en moeten voorbereid zijn op de meest ondenkbare scenario’s. De camera’s van makers Geronimo volgen hen in Helden van Hier op de voet en tonen de reddingsacties vanop de eerste rij.

🔸In de eerste aflevering geven de camera’s onder andere een unieke inkijk in de grote reddingsoperatie die in oktober vorig jaar ontstond nabij het station Antwerpen Centraal. Toen stortte een stelling van vijf verdiepingen hoog plots naar beneden. Een gigantische wirwar aan kapotte buizen en stenen bedekte de drukke straat. Helden van Hier toont hoe tientallen brandweermannen zich de hele dag in het zweet werkten om mogelijke slachtoffers te vinden en te bevrijden.

“Dit heb ik nog nooit gezien”, getuigt adjudant Chris in de uitzending. “Dat was totale chaos. We wisten dat wie onder die stelling terecht was gekomen zwaar gekwetst zou zijn en dat we dingen zouden zien die we in ons leven nog niet gezien hadden. Op zo’n moment is er een hele grote concentratie nodig.” Helden van Hier volgt adjudant Chris en zijn ploeg tijdens hun loodzware reddingsactie. Waar de camera’s voor nieuwsverslaggeving stopten, draaiden die van Helden van Hier verder.

VANAF WOENSDAG 3 APRIL OM 20.35 BIJ VTM.

Jespers Supermarkt Koffiebranderij sluit de deuren

🔸De gekende familiezaak Jespers, al meer dan een eeuw gevestigd aan Oever 16 sluit binnenkort de deuren, de zaakvoerders Johan en Emilia Jespers gaan met pensioen. Naast hun uitgebreide assortiment verse koffiebonen met verschillende smaken verkochten ze ook vers brood, kaas en charcuterie, groenten en fruit. Een mini- supermarkt eigenlijk.

Begin jaren 1900 was er op dit adres

’t Koffiemoleken, ooit één van de grootste koffiebranderijen in Antwerpen. Rond 1920 nam grootvader Joseph Jespers de zaak, die toen een groothandel met koffiebranderij was, over van een familielid, Jespers-Verbaendert. In 1944 overleed grootvader Jespers, de zaak bleef in handen van de familie. In 1953 nam zijn zoon Jozef de winkel over, en die gaf in de jaren 90 de leiding over aan zijn kinderen, de huidige zaakvoerders broer en zus Johan en Emilia. Jo en Milleke, zoals de klanten hen kennen houden vanaf deze week totale uitverkoop aan de Oever 16.

Foto 🅰️ntwerpen Lokaal | ©️Jespers

Stadsarcheologen graven naar het verleden van de kaaien

🔸Dankzij een aantal werken die momenteel langs de Schelde worden uitgevoerd, hebben de stedelijke archeologen een unieke kans om het DNA van de stad verder te leren kennen. Het gaat om de stabilisatiewerken aan de kaaimuren en de heraanleg van de Scheldekaaien, de restauratiewerken aan het Steen en de werken voor een nieuwbouwproject. De archeologen voeren momenteel onderzoek uit op drie plaatsen: in het Steen, op de kaaien ten noorden van het Steen en op de hoek van de Sint-Jansvliet met de Ernest Van Dijckkaai. De vondsten variëren van Gallo-Romeinse en latere bewoningssporen tot resten van de 16de-eeuwse kaaimuur.

Het archeologische patrimonium van de Scheldekaaien

🔸Sinds de middeleeuwen is Antwerpen een belangrijke havenstad, die snel uitgroeide tot een indrukwekkend havenfront met tal van vlieten, kaaien, torens en aanlegplaatsen. Bij het rechttrekken van de Scheldekaaien werden de muren afgebroken en verdwenen de vlieten onder de huidige kaaivlakte. Aan het Steen betekende dit niet alleen het einde van de historische aanlegplaats ‘De Werf’, maar ook de grootschalige afbraak van de burchtzone waartoe het Steen en zijn omgeving behoorden. De ondergrond bevat nog talrijke sporen van de vroegere haven en de bewoning aan de Schelde.

Romeinse sporen onder het Steen

🔸Het Steen maakte deel uit van de Antwerpse Burcht, de vroegste middeleeuwse bewoningskern. Momenteel krijgt het eeuwenoude monument een grondige renovatie. Vanaf 2020 zal het Steen de toegangspoort vormen tot Antwerpen en bezoekers wegwijs maken in het verleden, het heden en de toekomst. Bij eerdere opgravingen werden overblijfselen van een nederzetting in houtbouw aangetroffen uit de 9de tot 11de eeuw. De actuele opgravingen gebeuren op 3 meter diepte op de plaats waar het gebouw uit de jaren 1950 werd afgebroken. Naast middeleeuwse bewoningssporen komen nu ook sporen uit de Gallo-Romeinse tijd tevoorschijn. Deze nieuwe vondsten maken duidelijk dat de Antwerpse nederzetting zich op dat moment tot aan de Schelde-oever uitstrekte.

Stadsarcheoloog Daan Celis geeft meer duiding bij de vondsten: “De Gallo-Romeinse bewoner koos iets na het begin van onze jaartelling Antwerpen uit om zich te vestigen, in het bijzonder de hoger gelegen zandrug waarop zich later de middeleeuwse burcht ontwikkelde, waarvan het Steen een deel is. Vermoedelijk was de aanwezigheid van de Schelde daarbij een cruciale factor. Voorlopig werden al enkele greppels, paalkuilen en kuilen aangetroffen. Het aardewerk dateert uit de eerste drie eeuwen van onze jaartelling. Eén greppel dateert mogelijk zelfs van vóór het begin van onze tijdrekening. Het onderzoek wordt deze week verdergezet, mogelijk komen er nog nieuwe, verrassende vondsten.”

De 16de-eeuwse kaaimuur en de vlieten aan het Loodswezen

🔸Ter hoogte van het Loodswezen onderzochten de archeologen voor het eerst de 16de-eeuwse kaaimuur. Dit deel van de kaaimuur maakte deel uit van de Nieuwstad, de noordelijke stadsuitbreiding gerealiseerd door urbanist Gilbert Van Schoonbeke (1519-1556), en was aangesloten op de Spaanse omwalling.

Tussen de Nieuwstad en het Steen lagen vroeger vijf vlieten. Van noord naar zuid waren dit de Timmervliet, Graanvliet, Brouwersvliet, Sint-Pietersvliet en Koolvliet. Deze vlieten dienden als binnenhaven en hadden een open verbinding met de Schelde. Met het rechttrekken van de Scheldekaaien werden ze gedempt. Enkele vlieten bleven voortleven in de straatnamen.

Bij de archeologische opgravingen kwam het volgende aan het licht:

▫️De 16de-eeuwse kaaimuur was opgebouwd in baksteen. Aan de kant van de stad (achterzijde) versterkten steunberen de kaaimuur. Hiertegen werden in de 16de eeuw woningen opgetrokken. Aan de kant van de Schelde was de muur bekleed met witte natuursteen, maar deze bekleding was al bij de historische afbraakwerken verwijderd.

▫️Eén van de woningen achter de kaaimuur werd voor een gedeelte terug zichtbaar. Hieruit leren de archeologen dat de bewoners de ruimte tussen de steunberen als kelder gebruikten. Verder werden ook verschillende vloeren aangetroffen en het trapje naar de kelder.

▫️Ter hoogte van de Sint-Pietersvliet, die al vanaf het midden van de 13de eeuw als open binnenhaven functioneerde, werd een stevige bakstenen muur aangetroffen, de originele kaaimuur van de vliet. De muur ligt een halve meter onder de huidige kasseivlakte van de kaaien en bleef goed bewaard.

Onderzoek aan Sint-Jansvliet

🔸Op de hoek tussen de Sint-Jansvliet, het Zand en de Ernest Van Dijckkaai (ter hoogte van de voetgangerstunnel) startten opgravingen naar aanleiding van het nieuwbouwproject Sanderspoort, naar aanleiding van de melding van een toevalsvondst. In de bouwput kwamen delen van woningen aan het licht uit de 15de en 16de eeuw. Volgens historische bronnen lag hier herberg den Draeck, een zeepziederij en mogelijk ook een gedeelte van het Godshuis van Ouderghem. De opgravingen worden de volgende weken verdergezet, waarbij archeologen de opeenvolgende bewoningsfasen zullen onderzoeken.

Deze gebouwen lagen vlakbij de middeleeuwse kaaimuur, die liep tussen Sanderspoort en de Blauwbaardtoren op de hoek van de Sint-Jansvliet (nu voetpadzone van de Ernest Van Dijckkaai). Tot het einde van de 19de eeuw liep de Schelde tot en met het huidige plein Sint-Jansvliet. De naam ‘het Zand’ verwijst overigens naar een natuurlijke hoogte en was vroeger zeker een interessante plaats om zich te vestigen.

Archeologie toont het havenverleden van Antwerpen

🔸De begeleiding van deze bouw- en infrastructuurprojecten op de kaaien enerzijds en gericht vooronderzoek anderzijds geven archeologen een duidelijker beeld van het ontstaan en de evolutie van het Antwerpse havenverleden. Met de resultaten hopen de archeologen dit verhaal bij de geplande heraanleg een plaats te geven.

“De Scheldekaaien vormen de plek bij uitstek om de historische gelaagdheid van de stad te tonen”, legt burgemeester Bart De Wever uit. “Deze vondsten vertellen het verhaal van onze stad en haar inwoners. Daarom bekijken we of en hoe we ze kunnen bewaren. De resultaten van het actuele onderzoek vormen een welkome input voor de ontwerpers die het nieuwe kadeplateau vorm moeten geven.”

De restauratiewerken aan het Steen gebeuren in opdracht van de stad en worden uitgevoerd door aannemers Democo en Renotec. De opgravingen ter hoogte van het Loodswezen gebeuren in overleg met de aannemer, Artes Rogiers, en de bouwheren, de Vlaamse Waterweg en AG VESPA. Schepen voor toerisme Koen Kennis: “Samen met de ombouw van het Steen als belevingscentrum voor de geschiedenis van onze stad maakt deze heraanleg van de kaaien opnieuw een toegangspoort tot Antwerpen.”

Het onderzoek voor het bouwproject Sanderspoort wordt uitgevoerd door het archeologische bedrijf Archeologie – Monument Vandekerckhove in opdracht van het agentschap Onroerend Erfgoed, in samenwerking met de stedelijke archeologische dienst.

Voor meer informatie: http://www.antwerpenmorgen.be

Foto 🅰️ntwerpen Lokaal |©️Thomas H

Antwerpen krijgt 23 nieuwe lagevloertrams

44 miljoen euro voor verdere vernieuwing tramvloot

🔸De Lijn bestelt 23 nieuwe lagevloertrams voor Antwerpen. Vanaf 2022 vervangen ze de pensioengerechtigde PCC-trams. De raad van bestuur van De Lijn heeft de aankoop van 44 miljoen goedgekeurd. Het gaat om enkelrichtingstrams met 180 plaatsen die ook gekoppeld kunnen rijden. Het contract laat bovendien toe om later tweerichtingstrams te kopen voor Antwerpen, zodra het net hier klaar voor is.

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts:

‘Dit is de nieuwste schijf in de grootste trambestelling ooit door De Lijn. Alles samen investeren we 294 miljoen euro in 146 gloednieuwe trams: een absoluut record. We vervangen de oudste voertuigen met eigentijdse en comfortabele trams die meer reizigers kunnen verleiden om te kiezen voor het openbaar vervoer. Later volgen nog bestellingen voor Antwerpen en Gent.’

Eerste trams geleverd in tweede helft 2022

De eerste nieuwe trams worden in de tweede helft van 2022 geleverd. Om de twee weken stroomt een nieuwe tram in. Elke nieuwe tram vervangt twee oude PCC-trams.

Zetels in recuperatieleder en toegankelijk voor rolstoelgebruikers

🔸Met 54 vaste zitplaatsen, 22 klapstoelen en 126 staanplaatsen bieden de trams comfortabel plaats aan 180 reizigers. De trams hebben airconditioning, een lage vloer en zetels in recuperatieleder. Ze meten 31,4 meter, dat is evenveel als de Hermelijntrams of (korte) Albatrostrams die al in Antwerpen rijden.

Reizigersplaatsen per tramtype

Type Aantal reizigersplaatsen

▫️CAF (lagevloertram) 180

▫️Korte Albatros (lagevloertram) 176

▫️Lange Albatros (lagevloertram) 249

▫️Hermelijn (lagevloertram) 175

▫️PCC 75

Door de instroom van deze trams verbetert ook de toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers. De toegankelijkheid van de haltes is de verantwoordelijkheid van de wegbeheerder.

Uitzicht op tweerichtingstrams

🔸Het contract dat de raad van bestuur eerder heeft goedgekeurd, laat ook toe om tweerichtingstrams te bestellen voor Antwerpen. Dit vergt eerst aanpassingen aan het tramnet. Om tweerichtingstrams te kunnen inzetten, moeten er eerst aanpassingen gebeuren aan o.a. de spoorinfrastructuur (bv. wissels) en het seinsysteem.

Bijna half miljard euro aan nieuwe bussen en trams

🔸De Spaanse constructeur CAF bouwt de trams. De 23 trams zijn de derde schijf van een contract voor circa 146 trams. Deze legislatuur (sinds 2014) kocht De Lijn al 125 trams (inclusief 14 trambussen) en 867 bussen. Alles samen gaat het om een investering van een half miljard euro (497,6 miljoen) in nieuwe voertuigen.

Sterke aanwinst voor Brandweer Antwerpen

🔸De Brandweer Zone Antwerpen neemt dit voorjaar een nieuwe schuimautopomp in dienst. Deze ‘SAP 55’ op een Scania-chassis – die werd opgebouwd door Fire Technics (Rosenbauer) – is een sterke aanwinst voor de veiligheid in de Antwerpse Haven. Met 8000L schuimvormend middel en een ingebouwde poederblusinstallatie aan boord is het een unieke combinatie voor de bestrijding van specifieke branden. Met zijn 10,6 meter wordt dit het langste voertuig van het Antwerpse korps.

Vanochtend stelde de brandweer het bijzondere voertuig voor aan de pers.

Foto 🅰️ntwerpen Lokaal |©Thomas H.

Foto 🅰️ntwerpen Lokaal |©Thomas H.

Foto 🅰️ntwerpen Lokaal |©Thomas H.

Foto 🅰️ntwerpen Lokaal |©Thomas H.

Met wie speel jij Monopoly Antwerpen?

🔸Er komt een unieke 🅰️ntwerpen-editie van het ’s werelds meest bekende gezelschapsspel: Monopoly. Deze unieke uitgave biedt een uitgelezen kans om de stad te (her)ontdekken. De onthulling van de doos gebeurde vanochtend in aanwezigheid van de officiële mascotte van het spel: Mr. Monopoly himself. De Strangers, die het peterschap van het project op zich nemen, waren ook aanwezig.

♟ Antwerpen is de laatste jaren enorm veranderd. Tal van nieuwe architecturale ingrepen kleurden de stad, denk maar aan het MAS | Museum aan de Stroom of het Havenhuis Port of Antwerp. Daar houdt dit nieuwe spel ook rekening mee.

Monopoly Antwerpen zal trouw blijven aan het originele Monopoly-concept maar krijgt wel een volledig Antwerps jasje aangemeten. Zo worden alle locaties van op het klassieke spelbord vervangen door Antwerpse straten, pleinen en bezienswaardigheden. De veelzijdigheid van de stad zal terugkomen in het spel. Historische locaties worden afgewisseld met zowel moderne architectuur ,nieuwe ingrepen als initiatieven. Zo zal je bijvoorbeeld de Boerentoren of het Havenhuis kunnen kopen, of een auto huren via cambio. Niet alleen het bord zelf maar ook de doos, de kans- en de algemeen fondskaartjes worden aangepast naar het Antwerpse gevoel. Voor de resterende invulling van het bordspel is het nog wachten tot september, bij de lancering van Monopoly Antwerpen.

Stem een locatie! 🖍

🔸Bovendien zal de Antwerpenaar zelf ook inspraak hebben bij de invulling van het bord. Er is één locatie op het bord die nog niet bepaald is. Elke Antwerpenaar kan stemmen op een iconische locatie uit één van de negen districten. De locatie met het meeste aantal stemmen krijgt een plaatsje in de stadseditie van Monopoly. Het wordt dus een strijd tussen de verschillende districten. Wie kan het meeste aantal stemmen verzamelen?

🔴 Stemmen kan vanaf nu: goo.gl/QuY3F8 🖍

🎲 Wat moet er zeker op het Monopoly Antwerpen spelbord? Kiezen kan uit deze locaties :

De Roma, Sportpaleis, Station Berchem,

Veltwijckpark, Fort 8, Bosuil Stadion,

Olympisch stadion – ’t Kiel,

Schoonselhof, Molen De Eenhoorn.

♟ De Antwerpen-editie van Monopoly zal in de rekken liggen vanaf september dit jaar maar kan nu al besteld worden via pre-order op http://www.MONOPOLYANTWERPEN.be

Het spel is gelimiteerd in oplage, dus snel zijn is de boodschap!

🅰️ntwerpen Lokaal

Uurwerk kathedraaltoren stilgelegd

🔸De 500 jaar oude belforttoren van de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal in Antwerpen ondergaat de komende twee jaar restauratiewerken. Het bovenste deel van de toren is eerst aan de beurt, waardoor het uurwerk vanaf vandaag stilgelegd wordt. De wijzers, cijfers en wijzerplaten moeten immers verwijderd worden voor de werkzaamheden en krijgen zelf ook een grondige opknapbeurt. Tot het voorjaar van 2020 kunnen bezoekers en bewoners het uur niet meer aflezen van de bekendste wijzerplaten van de stad.

Momenteel is de aannemer bezig met de opbouw van de stellingen aan de toren van de Onze-Lieve-Vrouwkathedraal. Vanaf de zomer gaan de echte restauratiewerken aan de toren van start. Hierbij worden de natuursteen, het voegwerk en de beeldhouwwerken volledig nagezien en gerestaureerd waar nodig. Plaatselijk krijgt de natuursteen een zachte reiniging en de haan en kruis die boven op de toren prijken, worden opnieuw verguld.

🔸Omwille van de werkzaamheden moeten de wijzers, cijfers en vier wijzerplaten (met een diameter van circa 6,5 meter) op de toren binnenkort verwijderd worden. Ze ondergaan zelf ook een grondig nazicht en krijgen een opknapbeurt. Zo worden ze in zijn geheel herverguld. Het uurwerk wordt vanaf vandaag stilgelegd.

Vanaf april zal ook de beiaard tijdelijk niet meer te horen zijn. De klokken worden ter bescherming volledig ingepakt tijdens de werken. Alleen bij belangrijke vieringen in de kathedraal wordt één luidklok tijdelijk ingezet.

Wanneer alles volgens plan verloopt, zijn het uurwerk en de beiaard opnieuw werkzaam vanaf het voorjaar 2020.

🔸In 2016 werd het historische uurwerk uit 1786 museaal en werkend in bedrijf gesteld voor torenbezoekers. Een gids kan het uurwerk desgewenst in bedrijf stellen en het gewicht handmatig winden. Het is losgekoppeld van het centrale wijzerwerk dat aangestuurd wordt door de klokcomputer.

Foto 🅰️ntwerpen Lokaal ©️Thomas H.

Huize Herbosch hield uitverkoop

🔸De oude Gouverneurswoning aan de Koningin Elisabethlei, vlak naast het nieuwe provinciehuis is ondertussen al enkele maanden verkocht, vandaag hield de huisbewaarder een uitverkoop van zijn inboedel die hij in de loop der jaren verzamelde om de woning gezellig te maken.

Talloze snuisterijen kon je in de verschillende kamers ontdekken en meteen afrekenen. Heel wat kopers en kijklustigen kwamen vanmiddag langs om hun slagje te slaan, en vooral, om eens een kijkje te kunnen nemen in deze statige woning die er nog opvallend goed uitziet van binnen. Een bezoeker (Jean) vertrouwd ons toe dat hij het niet had verwacht om deze locatie zo mooi bewaard te zullen aantreffen! Jean: ‘Ik dacht dat alles vervallen zou zijn en dat hier vooral nog duiven zouden wonen, maar het is mooi onderhouden voor zo ver dit kan uiteraard in zo een gigantisch gebouw’

De talloze kleine meubeltjes, zetels en kasten gingen vlot de deur uit vanmiddag, we kijken alvast uit naar de renovatie die de nieuwe eigenaar, een Antwerpenaar trouwens, zal uitvoeren in het beschermde gebouw. Onze fotograaf maakte enkele beelden van de uitverkoop.

Foto 🅰️ntwerpen Lokaal |©️Thomas H.